Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας Δήμων: Η μοριοδότηση


Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας Δήμων: Η μοριοδότηση - Παραδείγματα
Πολύ σύντομα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πλήρωση των μόνιμων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, καθώς ήδη έχουν εγκριθεί οι σχετικές θέσεις. Η διαδικασία αυτή προβλέφθηκε με το ά. 24 του ν. 4479/2017, ως απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην καθαριότητα των Δήμων μετά την κρίση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότητας τού έως τότε ισχύοντος καθεστώτος διαρκών παρατάσεων τής χρονικής ισχύος των συμβάσεων των ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.
Με αφορμή τα εκατοντάδες μηνύματα, τόσο ήδη συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων, όσο και λοιπών, που δεν έχουν εργαστεί στις υπηρεσίες αυτές, για τη βαθμολόγηση / μοριοδότηση τού επί του αντικειμένου διαγωνισμού τού Α.Σ.Ε.Π., βάσει των ν. 2190/1994 και 4479/2017, το epoli.gr παρουσιάζει - αναλύει, σήμερα, με τη χρήση και συγκεκριμένων παραδειγμάτων, το μεγάλο αυτό θέμα, “φωτίζοντας” τα σημεία - “κλειδιά”.

Η μοριοδότηση - Το bonus των “17 μορίων” - Τα παραδείγματα
Η ελπίδα πολλών από όσους ήδη απασχολούνται στην καθαριότητα των Δήμων ενισχύεται από το γεγονός ότι, με το ά. 24 του ν. 4479/2017 προβλέφθηκε ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα και με ανώτατο όριο τους 24 μήνες για όσους απασχολήθηκαν κατά το παρελθόν ως συμβασιούχοι στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.
Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο εύκολα, υπό την έννοια ότι, οι θέσεις που θα προκηρύξουν οι Δήμοι δεν είναι σε καμία περίπτωση «εξασφαλισμένες» για όσους έχουν εργαστεί σε αυτούς ακόμα και αν έχουν διαρκώς ανανεούμενες επί πολλά έτη συμβάσεις, καθώς η μοριοδότηση που προβλέφθηκε από το ν. 4479/2017 δεν τους δίνει κάποιο ιδιαίτερο προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.
Με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π., με την οποία θα ξεκαθαριστούν πολλές λεπτομέρειες - μεταξύ άλλων και με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου που θα μοριοδοτηθούν - αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους:
(α) Δεν θα υπάρξει μοριοδότηση για τις συμβάσεις που παρατάθηκαν υπό το καθεστώς του ν. 4479/2017. Με άλλα λόγια δεν θα μοριοδοτηθούν για τους μήνες εργασίας μετά τον Ιούλιο του 2017 οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τον Ιούλιο του 2017 κατ’ εφαρμογή του άνω Νόμου. Συνεπώς, για να συγκεντρώσει κάποιος τον ανώτατο αριθμό μορίων θα πρέπει να έχει συνάψει συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εργασίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας συνολικού χρόνου 24 μηνών συμπληρωμένων ήδη πριν τον Ιούλιο του 2017.
(β) Κατά τα λοιπά, όπως όλα δείχνουν, στις προκηρύξεις των θέσεων θα προβλεφθεί η από το ν. 2190/1994 οριζόμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων για την κάλυψη των θέσεων για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ) και συγκεκριμένα θα βαθμολογηθούν κατά σειρά τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Αριθμός τέκνων, (β) Χρόνος ανεργίας, (γ) Χρόνος εμπειρίας, (δ) Ηλικία και (ε) Εντοπιότητα. Ειδικά ως προς τον χρόνο εμπειρίας το πιθανότερο είναι ότι η εμπειρία, δηλαδή η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, θα βαθμολογείται όπως προβλέπει ο Νόμος, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη μοριοδότηση ειδικά για όσους έχουν εργαστεί ειδικώς στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Αν οι ίδιοι έχουν απασχοληθεί και για περισσότερο χρόνο θα βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό είναι κάτι που θα διευκρινιστεί το επόμενο διάστημα.
Επομένως, είναι σαφές ότι, η βαθμολόγηση της εμπειρίας με περισσότερα μόρια για όσους έχουν απασχοληθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων δεν τους εξασφαλίζει άνευ ετέρου την κατάληψη κάποιας θέσης.
Το παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό με τη χρήση κάποιων παραδειγμάτων:

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 33 ετών, χωρίς τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα 35 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 29 ετών, 2,5 χρόνια άνεργος, με δύο ανήλικα τέκνα, ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ ως συμβασιούχος καθαριότητας πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017 σε άλλο Δήμο, του οποίου είναι δημότης και κάτοικος. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 485 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017) + (11 μήνες Χ 7 μονάδες) = 485].
 • Ο «Β» θα λάβει 200 μονάδες για τα δύο ανήλικα τέκνα, 250 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 525 μόρια.
Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 44 ετών, με ένα ανήλικο τέκνο, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα 18 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 29 ετών, 2 χρόνια άνεργος, παιδί τρίτεκνης οικογένειας, ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 100 μονάδες για το ανήλικο τέκνο και 306 μονάδες για την εμπειρία βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017, δηλαδή συνολικά 406 μονάδες.
 • Ο «Β» θα λάβει 200 μονάδες ως παιδί τρίτεκνης οικογένειας, 200 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 475 μονάδες.
Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 40 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα του Δήμου 32 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 45 ετών, 1 χρόνο άνεργος, χωρίς τέκνα, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα με συναφή με την καθαριότητα καθήκοντα επί 12 χρόνια. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 200 μονάδες για τα ανήλικα τέκνα, 464 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017) + (8 μήνες Χ 7 μονάδες) = 464], δηλαδή συνολικά 664 μονάδες.
 • Ο «Β» θα λάβει 100 μονάδες για την ανεργία και 588 μονάδες για την εμπειρία (84 μήνες κατ’ ανώτατο όριο Χ 7 μονάδες = 588 μονάδες), δηλαδή συνολικά 688 μονάδες.
Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

 1. Για την κάλυψη θέσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου διαγωνίζονται δύο υποψήφιοι εκ των οποίων ο «Α» έχει εργαστεί ως συμβασιούχος στην καθαριότητα Δήμου του λεκανοπεδίου, όπου κατοικεί και είναι δημότης, είναι 48 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα, με συνολικό χρόνο εργασίας στη στην καθαριότητα του Δήμου 24 μήνες πριν την παράταση της σύμβασής του με το ν. 4479/2017. Ο «Β» είναι 28 ετών, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, χωρίς τέκνα, 3 χρόνια άνεργος, ενώ στο παρελθόν δεν έχει εργαστεί έχοντας σχετικά με την καθαριότητα καθήκοντα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων έχει ως εξής:
 • Ο «Α» θα λάβει 200 μονάδες για τα ανήλικα τέκνα, 408 μονάδες για την εμπειρία [(24 μήνες Χ 17 μονάδες, βάσει του ά. 24 του ν. 4479/2017 = 464), δηλαδή συνολικά 608 μονάδες.
 • Ο Β θα λάβει 300 μονάδες ως παιδί πολύτεκνης οικογένειας, 300 μονάδες για την ανεργία και 75 μονάδες για την ηλικία, δηλαδή συνολικά 675 μονάδες.
Συνεπώς τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

Από τα ανωτέρω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι, η ειδική μοριοδότηση με 17 μόρια ανά μήνα και ανώτερο όριο τους 24 μήνες που καθιερώθηκε υπέρ όσων έχουν εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων δεν εξασφαλίζει την κατάληψη μίας θέσης από αυτές που τον επόμενο καιρό θα προκηρυχθούν. Στην ουσία τούς δίνει ένα μικρό προβάδισμα έναντι όλων όσων συγκεντρώνουν κατά τα λοιπά τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου αρκετό εφόσον οι ανθυποψήφιοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.λπ.) ή είναι άνεργοι επί μακρόν.

Η γνώμη του ειδικού
To epoli.gr στο πλαίσιο τής μεγάλης, αναλυτικής παρουσίασης, ενός θέματος που αφορά, όχι μόνο τους ήδη εργαζομένους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες, που αναμένεται να συμμετέχουν στις προκηρύξεις για την κάλυψη των μόνιμων πλέον θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες αυτές, απευθύνθηκε σ' έναν έμπειρο νομικό, με κερδισμένες πολλές δικαστικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη “παρατασιούχων” καθαριότητας Δήμων, προς κατάθεση της δικής του επαγγελματικής γνώμης, αλλά και νομικής τεκμηρίωσης τής παρουσίασης.
Ο Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Λάμπρος Σ. Ντουματσάς, μας τόνισε:  
«Δοθέντων των όσων ορθώς έχετε παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλύσει, κατά τη γνώμη μου, επιβεβλημένο είναι, όσοι έχουν απασχοληθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, έχοντας συνάψει διαδοχικές συμβάσεις, να μην εφησυχάζουν, αλλά να επιδιώξουν, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την πλήρωση των κενών θέσεων, την δικαστική αναγνώριση της σχέσης που τους συνδέει με τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., όπου απασχολούνται, ως σχέσης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι οι ανάγκες των Δήμων που καλύπτονται με την εργασία τους είναι αναμφισβήτητα πάγιες και διαρκείς».

 https://www.epoli.gr/prokiryxi-asep-monimwn-kathariotitas-dimwn-moriodotisi-a-93476.html

Επίσκεψη του Χάρη Θεοχάρη στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού


Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού χρειάζεται αντιπλημμυρικά έργα. Τα ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή δεν έχουν διευθετηθεί εγκυμονώντας κινδύνους πλημμυρών.
Όπως μου είπε ο δήμαρχος κ. Νίκος Σαράντης, προσπαθεί 4-5 χρόνια για την υλοποίηση των έργων, αλλά η συναρμοδιότητα πολλών φορέων όπως του Δασαρχείου, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθιστούν την διαδικασία πολύ δύσκολη και εξαιρετικά χρονοβόρα.

Η άποψη του δημάρχου είναι ότι για τα σημαντικά έργα υποδομών αρμόδιος θα πρέπει να είναι ένας φορέας, ο οποίος θα έχει και την συνολική ευθύνη υλοποίησης των έργων. Είναι ίσως κάτι που πρέπει να δούμε αν δε θέλουμε να μας προλαβαίνουν τα γεγονότα και έπειτα να επαναλαμβάνεται το ίδιο πινγκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα στους ανευθυνο-υπεύθυνους.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης ξεναγήθηκα στους χώρους του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης», από τον αντιδήμαρχο Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Ελαιοτριβάρη.


Η Λαϊκή Συσπείρωση Αγίων Αναργύρων-Καματερού για Προϋπολογισμό & Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

doxthi.gr|Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής, ΚΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 27/11 συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2018. Η διοίκηση Σαράντη, που στηρίζεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, εισηγήθηκε και ψήφισε έναν προϋπολογισμό με κύριο χαρακτηριστικό την αφαίμαξη των δημοτών που υποφέρουν από την αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Παρά τις κορώνες για μείωση των δημοτικών τελών, αποκαλυπτική είναι η σύνθεση των τακτικών εσόδων: μόλις το 37%  προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση, εάν από αυτή αφαιρεθούν τα προνοιακά επιδόματα  που οι δήμος μεταβιβάζει στους δικαιούχους. Παίρνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού προορίζεται για τις ανάγκες  μισθοδοσίας των εργαζομένων, καταλήγουμε σε ένα δήμο που λειτουργεί κατά βάση με «ίδια έσοδα», τοπική φορολογία και ανταποδοτικότητα δηλαδή. Το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε περιορίζεται σε αναπλάσεις και σημειακές παρεμβάσεις και είναι μακριά από την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων όπως η αντιπλημμυρική και η αντισεισμική θωράκιση, η σχολική στέγη, η δημιουργία αθλητικών υποδομών κ.α.
Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Αλληλεγγύη» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «μη αναπτυξιακό» και η …κριτική της στη δημοτική αρχή Σαράντη εξαντλήθηκε στο ότι δεν προηγήθηκε συζήτηση για την κατάρτιση του. Κουβέντα για το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 που κατέθεσε η κυβέρνηση που στηρίζουν τα «ίδια έσοδα»
μαζί με τις Οφειλές Παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ) για τους δήμους θα ανέρθουν σε 3,115 δις ευρώ, την ώρα που οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) (αφαιρώντας τα 739 εκ.που αφορούν στα προνοιακά επιδόματα) περιορίζονται σε μόλις 1,702 δις. Κουβέντα για το γεγονός ότι το μερίδιο των δήμων στα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ είναι σταγόνα στο ωκεανό των κονδυλίων που απλόχερα διοχετεύονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι λαϊκές ανάγκες δεν περιλαμβάνονται στις «επιλέξιμες δαπάνες» κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ούτε φυσικά αποτελούν την ατμομηχανή της «δίκαιης ανάπτυξης».
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα γιατί είναι κόντρα στις ανάγκες και στις αγωνίες του λαού της περιοχής. Στεκόμαστε απέναντι στις νέες αντιδραστικές αλλαγές που προωθούνται στην Τοπική Διοίκηση και οργανώνουμε την πάλη μέσα από τις γραμμές του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Διεκδικούμε:
-Δραστική αύξηση των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνική πολίτικη,  τις αναγκαίες υποδομές πολίτικης προστασίας, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα , πράσινο κλπ.
-Σχεδιασμό και υλοποίηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, μόλυνση και βιομηχανικά ατυχήματα.
-Να σταματήσει η μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους  γιατί αυτό σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις, ανταποδοτικότητα , μεταφορά του κόστους  στις πλάτες του λαού.
-Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία  με παράλληλη φορολόγηση  του μεγάλου κεφαλαίου.
-Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα  για όλους τους εργαζόμενους.
-Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν και ενιαίο σύστημα  στους  βασικούς κοινωνικούς τομείς της υγείας – πρόνοιας και παιδείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.
-Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά δήμους και περιφέρειες πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας .

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΟΕ - ΟΤΑ : 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣυνάδελφοι,
Μετά από οκτώ (8) χρόνια σκληρής μνημονιακής πολιτικής, που έχει ισοπεδώσει εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις,
τόσο η σημερινή συγκυβέρνηση όσο και το επικοινωνιακό σύστημα που στηρίζει τις επιλογές αυτές, πανηγυρίζουν για το κατόρθωμα να κλείσει πιο σύντομα από κάθε άλλη φορά η αξιολόγηση με τους Θεσμούς-Τρόικα. Περνούν πλέον επικοινωνιακά στους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους πως αποτελεί επιτυχία της κυβέρνησης η πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των προαπαιτούμενων της Τρόικα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου και η περιστολή του δικαιώματος στην απεργία.
Ένα ακόμη δώρο στους εργοδότες έρχεται να κάνει την
αρχή της αποκαθήλωσης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ήδη, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. επικοινωνιακά μιλά για την μεταμνημονιακή περίοδο προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους από το γεγονός πως προβλέπεται σκληρή επιτήρηση και μέτρα δημοσιονομικής περαιτέρω προσαρμογής, τα οποία έχουν συμφωνηθεί και υπογραφεί για πολλά χρόνια μετά.
Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας μέρισμα 700.000.000 ευρώ, τη στιγμή που έχει αποφασίσει και υλοποιεί με το 3ο και το 4ο μνημόνιο μέτρα 17 δισ. ευρώ. Πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 (κατάργηση Ε.Κ.Α.Σ., αύξηση του Φ.Π.Α., αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων κ.λπ.) έχει ψηφίσει με τον Ν.4442/2017 (4ο μνημόνιο) τη μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη με την αντιαπεργιακή τροπολογία που ψήφισε (άρθρο 21 του Ν.4489/2017), προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχικό, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων που αποτελεί προαπαιτούμενο και υποχρέωση της Τρόικα. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι πρωτοπόροι στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια που μόνο στόχο έχουν την ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των  αποδοχών τους, το ξεπούλημα του Δημόσιου και Δημοτικού πλούτου της χώρας. Μνημόνια που με ευλάβεια συνεχίζουν και εφαρμόζονται και σήμερα.

Όλες και όλοι συμμετέχουμε μαζικά στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που προκήρυξαν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. για την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και δίνουμε δυναμικό παρών στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις και τα Συλλαλητήρια των Εργατικών Συνδικάτων σε όλη τη χώρα και στην Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, στις 11.00 το πρωί.

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Συμμετέχουμε μαζικά, δυναμικά και ενωτικά στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις και Συλλαλητήρια των Εργατικών Συνδικάτων σε όλη την χώρα και στην Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση Πλατεία Κλαυθμώνος - Αθήνα - 11.00 π.μ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

“Με συναίνεση για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης”

Με συναίνεση για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔΑ

Άρθρο του Προέδρου της ΠΕΔΑ, Δημάρχου Αγ. Αναργύρων – Καματερού, κ. Νίκου Σαράντη, με αφορμή το σημαντικό, για πολλούς κρίσιμο για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθμού, Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που ξεκινά, σήμερα, στα Ιωάννινα. Μία σύντομη αναφορά στην «δραματική αλλαγή της συγκυρίας για την Αυτοδιοίκηση, με την υλοποίηση όλων των μνημονιακών περικοπών και περιορισμών», ο ρόλος της ΠΕΔΑ και των Δήμων της Αττικής, τόσο κατά τη «συγκυρία» αυτή, όσο και μετά, η αναφορά του στις προτεραιότητες του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και κυρίως το, «με πνεύμα ευρύτερων συναινέσεων και δημιουργικών συνθέσεων να δούμε τη συγκυρία σαν μια ευκαιρία για αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Είμαι από τη φύση μου ρεαλιστής και αισιόδοξος ταυτόχρονα, θεωρώ λοιπόν ότι με συγκεκριμένο σχεδιασμό, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με μεγάλη επιτυχία», είναι μερικά από τα σημαντικότερα κομμάτια του άρθρου του Προέδρου της ΠΕΔΑ.Το άρθρο
«Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με την Αυτοδιοίκηση παρακολούθησα το θεσμό να ισχυροποιείται, να αυξάνει το ρόλο και τις αρμοδιότητές του, να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις μέσα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
Η πρώτη φορά που οι συνάδελφοι Δήμαρχοι με τίμησαν με την εκλογή μου στην Προεδρία της ΠΕΔ Αττικής (το 2011) συνέπεσε με την δραματική αλλαγή της συγκυρίας για την Αυτοδιοίκηση, με την υλοποίηση όλων των μνημονιακών περικοπών και περιορισμών, που απείλησαν ακόμη και την δυνατότητα να συνεχίσουν οι Δήμοι της χώρας τη λειτουργία τους.
Με τη σκληρή δουλειά για την ορθολογικοποίηση των δαπανών, αλλά και με δυναμικούς αγώνες για να ανακοπούν οι πιο ακραίες περιοριστικές πολιτικές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στάθηκε όρθια. Και μάλιστα, ανταπεξήλθε με επιτυχία σε νέα καθήκοντα που έβαζε η συγκυρία, όπως η αναπλήρωση των κενών και ελλείψεων του κεντρικού κράτους στην κοινωνική πολιτική.
Στο ίδιο περίπου πλαίσιο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα, με σταθεροποιημένη την οικονομική κατάσταση των Δήμων, αλλά και με συνεχή επαγρύπνηση ώστε να μην υπάρξουν άλλες περικοπές. Ενώ δυστυχώς ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της αποκατάστασης των πόρων της Αυτοδιοίκησης στο προβλεπόμενο επίπεδο και ο στρατηγικός στόχος της οικονομικής αυτοτέλειας της.
Η πολιτική απάντηση που όλα αυτά τα χρόνια δίνω στις στιγμές κρίσης και εντάσεων στην Αυτοδιοίκηση, είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων και συνθέσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτά που μας ενώνουν, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.
Η αγάπη για την Αυτοδιοίκηση, η δέσμευση προς τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν, η γνώση των αναγκών και δυνατοτήτων του θεσμού, είναι ισχυρότερα από τις, πάντα θεμιτές και αναμενόμενες, παραταξιακές επιλογές του καθενός.
Θεωρώ ότι η ΠΕΔ Αττικής έχει δώσει απτά δείγματα αυτής της συναινετικής αντίληψης και επίσης της σταθερής διάθεσης για γόνιμο διάλογο με όλους: την κεντρική εξουσία, τους συνεργάτες μας εργαζόμενους στους Δήμους, την αιρετή Περιφέρεια, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι Δήμοι της Αττικής παρουσιάζουν και ειδικά χαρακτηριστικά. Στην πλειονότητα τους είναι Δήμοι του ενιαίου μητροπολιτικού κέντρου της ευρύτερης Αθήνας και Πειραιά, με μεγάλες υποχρεώσεις στην κοινωνική πολιτική και με αντικειμενική προτεραιότητα την υλοποίηση καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. Παράλληλα, υπάρχουν οι Δήμοι εκτός του μητροπολιτικού κέντρου με τη δική τους φυσιογνωμία, ακόμη και οι 7-8 νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, που δεν θα αναμένονταν για Δήμους τόσο κοντά στην πρωτεύουσα.
Η ΠΕΔ Αττικής, με δεδομένους τους ασφυκτικούς περιορισμούς στους διαθέσιμους πόρους, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για να συμβάλει στην αναβάθμιση του έργου των Δήμων σε όλους αυτούς τους τομείς, με σταθερή προσπάθεια μεταφοράς και δημιουργικής αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών.  Ενώ αναντικατάστατη σημασία έχει η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θέλω να τονίσω ότι, οι Δήμοι της Αττικής έχουν ήδη ξεκινήσει να αξιοποιούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία νέας γενιάς, όπως οι ΟΧΕ, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους κατοίκους.
Πιστεύω ότι, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης που συζητάμε και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, πρέπει να προσανατολιστούν σε αυτές τις προτεραιότητες: οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσα από τον Πρώτο Βαθμό, εκσυγχρονισμός δομών και υπηρεσιών, ώστε να υλοποιηθούν καινοτόμα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης της καθημερινότητας, ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών.
Με πνεύμα ευρύτερων συναινέσεων και δημιουργικών συνθέσεων να δούμε τη συγκυρία σαν μια ευκαιρία για αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Είμαι από τη φύση μου ρεαλιστής και αισιόδοξος ταυτόχρονα, θεωρώ λοιπόν ότι με συγκεκριμένο σχεδιασμό, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με μεγάλη επιτυχία.» 

https://www.epoli.gr/synainesi-anabathmisi-aytodioikisis-a-93158.html?category_id=82

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΩΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού: «Κοινωνική πολιτική» με τον κουμπαρά των μικρών μαθητών

Είναι απαράδεκτα και προκλητικά όσα αναφέρονται στο έγγραφο που έστειλε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού προς τα δημοτικά σχολεία της περιοχής, ζητώντας από τους μικρούς μαθητές να βάλουν το χέρι στην τσέπη, ή μάλλον στον κουμπαρά τους, για λογαριασμό του Δήμου, σε «τηλεμαραθώνιο αγάπης» της Unicef που θα γίνει σε λίγες μέρες.
Συγκεκριμένα, αφού πρώτα στο έγγραφο γίνεται αναφορά στην «ευαισθησία» της Δημοτικής Αρχής που έχει «ως βασική προτεραιότητα της κοινωνικής του πολιτικής, την υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην προστασία της παιδικής ηλικίας» και διαπιστώσεις για την «δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης» και την «ελλιπή ιατροφαρμακευτική προστασία», ο Δήμος και η Ένωση Γονέων καλούν τους μικρούς μαθητές «να γεμίσουμε τον κουμπαρά που θα προσφέρει η πόλη μας στον τηλεμαραθώνιο Αγάπης». Σωστά διαβάσατε, συμμέτοχος στην κίνηση αυτή του Δήμου είναι η Ένωση Γονέων της περιοχής.
Στη χώρα μας πολλές χιλιάδες παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά, έχουν άνεργους γονείς και ζούνε σε ακατάλληλες συνθήκες λόγω της φτώχειας. Αυτά είναι γνωστά στη Δημοτική Αρχή αφού στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό ζουν ως επί το πλείστο εργαζόμενοι και οικογένειες τσακισμένες από την οικονομική κρίση. Από αυτές τις οικογένειες ζητάει ο Δήμος να χρηματοδοτήσουν την δήθεν κοινωνική πολιτική του! Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να εκφράζει την αντίληψη για την κοινωνική πολιτική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και της τάξης που υπηρετούν και εκφράζουν.

Το έγγραφο απλά αποκαλύπτει τι εννοούν κάποιοι σ’ αυτόν τον τόπο όταν μιλάνε για «κοινωνική πολιτική», σ’ ένα σύστημα όπου οι φτωχοί γίνονται περισσότεροι και οι πλούσιοι πλουταίνουν περισσότερο. Σ’ ένα κράτος όπου με διάφορα κυβερνητικά τεχνάσματα ανακυκλώνεται η φτώχεια και νόμοι κι αποφάσεις κλέβουν τη μπουκιά απ’ τους φτωχούς και τη δίνουν στους φτωχότερους. Που οι κυβερνήσεις αφού πρώτα καταληστεύσουν με φόρους και χαράτσια τα νοικοκυριά, ύστερα τους «επιστρέφουν» «μέρισμα» ψιχία απ’ τα κλεμμένα. Σ’ ένα κράτος που θέλει τους Δήμους συνεργούς στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, που μεταθέτει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του στην «φιλανθρωπία» των ιδιωτών και των ΜΚΟ και εκμεταλλεύεται τα αγνά αισθήματα αλληλεγγύης των παιδιών, και τα εκπαιδεύει στην ουσία για να αποδέχονται στην υπόλοιπη ζωή τους την ύπαρξη της φτώχειας και τη διαιώνιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Πηγή: ΚΑΤΙΟΥΣΑ
 
 http://paratiritisagionanargyron.blogspot.gr/2017/12/blog-post.html

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ


Τη Δευτέρα 27/11/2017 συζητιέται στο  δημοτικό συμβούλιο   ο προϋπολογισμός του δήμου μας για το 2018 και η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ.
Η δημοτική αρχή, επέλεξε να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό, που ακολουθεί τις κατευθύνσεις που χαράζει η αντιλαϊκή  κυβερνητική πολιτική των μνημονίων της ΕΕ, ΔΝΤ, κεφαλαίου με αφαίμαξη των κατοίκων, συρρίκνωση της κοινωνικής πολιτικής, δαπάνες που ευνοούν το οικονομικό κατεστημένο, προώθηση της επισφαλούς εργασίας και του μοντέλου δήμος-επιχείρηση, δημότης-πελάτης.
Ο προϋπολογισμός του 2018 ανέρχεται σε 48.163.363. € έναντι 50.614.880. € το 2017.  Παρουσιάζει  μείωση 2,5 εκατ σε σχέση με πέρυσι, κυρίως από προβλέψεις για μειωμένη χρηματοδότηση έργων έναντι του 2017, εν’ολίγεις αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η πόλη μας, όνειρα θερινής νυκτός..
Και παρ’όλες τις εξαγγελίες για μείωση των ανταποδοτικών στον προϋπολογισμό του 2018 προβλέπεται αύξηση των ανταποδοτικών, φτάνουν στα 8 εκ € περίπου..

Το άλλο μισό, η κρατική  επιχορήγηση προβλέπεται μειωμένη σε 7.475.114εκ € το 2018 από 11.846.108 € το 2017. Αλλά και αυτά προέρχονται από την αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων, το φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ, από φόρους δηλαδή που έχουμε πληρώσει. Όμως, η εισροή για αυτά μπορεί να μην ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, και αν πάρουμε υπ όψιν ότι η υλοποίηση του 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ στις 4/12/2017

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για το 2018.
Όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης
ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι ισοσκελισμένος, απόλυτα ρεαλιστικός και έχει σαφή ουσιαστικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Με τρεις βασικές προτεραιότητες: - Να καλύπτεται η μισθοδοσία των εργαζόμενων στο Δήμο. - Να εξασφαλίζεται η λειτουργία όλων των κοινωνικών λειτουργιών και δομών, όλων των υπηρεσιών που παρέχονται στις οικογένειες και τα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους κοινωνικά αδυνάμους. Από τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι τα ΚΑΠΗ, - Να λειτουργούν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες για την καθημερινότητα του πολίτη. Να γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις των δημοτικών υποδομών, του πρασίνου, των σχολείων, των παιδικών χαρών, των δρόμων. Να λειτουργεί η καθαριότητα και τα τεχνικά συνεργεία. Να φροντίζουμε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Όπως και οι υπηρεσίες γραφείου που συναλλάσσονται καθημερινά με δημότες.  Ακολουθούν οι εισηγήσεις του Δημάρχου Νίκου Σαράντη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σταύρου Τσίρμπα:
Η εισήγηση του Δημάρχου Νίκου Σαράντη: «Κάθε φορά τα τελευταία χρόνια που συζητάμε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η συζήτηση μας επικεντρώνεται στους εξωτερικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πορεία των Οικονομικών του Δήμου και η υλοποίηση νέου έργου. Αυτό οφείλεται σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών των Δήμων καλύπτεται από την κρατική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ και επίσης η χρηματοδότηση των έργων είναι εφικτή μόνον μέσω πόρων που αναζητούμε από την Περιφέρεια Αττικής, από το

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Συλλογή Ειδών για τους πλημμυροπαθείς


Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα αλλά και τις υλικές καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες .
Θεωρούμε υποχρέωση μας να βοηθήσουμε σε αυτές τις  πρώτες δύσκολες ώρες τους κατοίκους της Μάνδρας.  Άλλωστε ζούμε στη «ξεχασμένη» Δυτική Αττική και έχουμε βιώσει παρόμοιες δύσκολες καταστάσεις .
Η Δημοτική κίνηση «Αλληλεγγύη, η δύναμή μας» και η πρωτοβουλία κατοίκων «Το Τρένο της Αλληλεγγύης» καλεί τους κατοίκους των Αγίων Αναργύρων – Καματερού  σε συλλογή

"ΜΗΝ ΚΛΙΚΑΡΕΙΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩ" - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

0